../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1628_291_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1632_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1631_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1633_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1635_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1637_293_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1638_294_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1639_294_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1641_296.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1645_298_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1649_298_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1652_300_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1658_301_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1659_302_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1661_302_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1669_303_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1676_304_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1701_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1684_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1681_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1692_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1711_307_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1714_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1726_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1730_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1724_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1720_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1820_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1784_hb_1_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1804_hb_balkon_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1747_hb_flur.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1748_hb_breakfast.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1755_hb_wohnen.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1764_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1811_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1824_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1628_291_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1632_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1631_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1633_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1635_292_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1637_293_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1638_294_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1639_294_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1641_296.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1645_298_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1649_298_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1652_300_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1658_301_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1659_302_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1661_302_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1669_303_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1676_304_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1701_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1684_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1681_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1692_306_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1711_307_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1714_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1726_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1730_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1724_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1720_308_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1820_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1784_hb_1_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1804_hb_balkon_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1747_hb_flur.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1748_hb_breakfast.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1755_hb_wohnen.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1764_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1811_hb_b.jpg
../../pic/Indien/Kargil_Srinagar/DSC_1824_hb_b.jpg